Disclaimer

Deze website van Simbiz dient uitsluitend informatiedoeleinden. Simbiz besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens altijd en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar verwezen wordt. Simbiz behoudt zich het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Deze website van Simbiz behelst generlei aanbod van Simbiz aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Simbiz tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Simbiz noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Simbiz ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Simbiz.

Simbiz aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Simbiz aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Simbiz of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Simbiz is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Simbiz. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Simbiz in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

PRINCE2® is a registered trade mark of the Cabinet Office.

 

 

Disclaimer | sitemap | english | print | contact